KLIMATILPASNING AF BENLØSE BYPARK

Projektet med klimatilpasning af Benløseparken

Ringsted Forsyning og Ringsted Kommune har i samarbejde ombygget Benløse Bypark så den kan håndtere fremtidens store regnskyl.

Princippet i projektet er at regnvand ved mindre regnskyl bortledes via rør. Når det regner voldsomt kan vandet stuve op til lavninger i terræn og herfra ledes til større lavninger i Benløse Bypark. På denne måde føres vandet derhen, hvor det gør mindst mulig skade.

Fra Benløse Bypark er der lavet en vandvej (kanal) ud igennem skovarealet. Denne fører vandet ud til engarealerne bag skoven, hvor vandet udledes på ”våd-engs-arealer”. Herfra kan det udledes til Benløse Bæk.

Du kan læse en mere detaljeret beskrivelse af byparken under tabben “Benløseparken”.

Projektledelse

Projektledere:
Ringsted Kommune
Elsebeth F.
Email: elfu@ringsted.dk

Ringsted Forsyning
Lasse P.
Tlf.nr. 6989 8048
Email: lsp@ringstedforsyning.dk

Hvilke verdensmål har vi arbejdet med i vores projekt?

I projektet med Benløse Bypark har vi arbejdet med flere aspekter, som bidrager til en større sikkerhed af vores grundvandsressourcer, sikrer kvaliteten af vigtige naturområder, beskytter by – og landzoner og øger kvaliteten af det vand, der udledes til søer og hav. Yderligere har vi arbejdet med at skabe en naturberigende park, som er tryg at færdes i og med plads til udendørsaktiviteter for beboere i alle aldre.

Separeringen af Ringsted by sker på baggrund af spildevandsplanerne fra 2013. Beslutningen om at separere og dermed løfte byens kloaksystems kvalitet og resistens, og samtidig øge infrastruktur, adgang til grønne områder og naturværdier i by og land, er en del af større en strategisk bæredygtig udviklingsplanlægning for Ringsted Kommune.

Verdensmål 6 – Rent vand og sanitet

6.3 Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres  ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer,  og ved at halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt

6.6 Inden 2020 skal vandrelaterede økosystemer, herunder bjerge, skove, vådområder, floder, grundvandsbassiner og søer beskyttes og gendannes.

Verdensmål 13 – Klimaindsats

13.1 Styrke modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer i alle lande.

13.2 Integrere tiltag mod klimaforandringer i nationale politikker, strategier og planlægning.

Verdensmål 11 – bæredygtige byer og lokalsamfund

11.3 Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig og kapaciteten skal øges til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og styring i alle lande.

11.4 Styrke indsatsen for at beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv.

11.7 Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap.

11.a Støtte positive økonomiske, sociale og miljømæssige forbindelser mellem by, opland og landdistrikter ved at styrke den nationale og regionale udviklingsplanlægning.

Verdensmål 14 – livet i havet

14.1 Inden 2025, skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med næringsstoffer.

Borgermøde den 7. marts 2015 i Benløsecentret

Det er givet, at klimatilpasning i Benløse Bypark er sket i dialog med de lokale beboere og brugere af parken således, at deres ønsker og ideer er blevet tilgodeset, så vidt det er muligt. Det har også været hensigten med klimatilpasningsprojektet, at det skal bidrage til en forskønnelse af området.

Den 7. marts 2015 blev der afholdt et åbent hus arrangement i Benløsecentret med deltagelse af op imod 200 deltagere. På dagen var der mulighed for at få viden om det tiltænkte projekt, samt at komme med egne ønsker og ideer til den fremtidige indretning og brug af parken. Der var desuden mulighed for at deltage i en guidet tur i parken sammen med en ingeniør fra Rambøll, der har været kommunens og forsyningens rådgiver på projektet.

Forsyningen og kommunen modtog en masse gode ideer og forslag, som har givet grundlag for og inspiration til design og detailprojektering, af det nu færdige projekt.

Benløse Bypark blandt de 100 bedste klimaprojekter

Omdannelsen af Benløse Bypark er blandt 100 klimaprojekter, der skal inspirere og vise gode løsninger i kommunernes grønne omstilling.

Ringsted Kommunes og Ringsted Forsynings arbejde med at omdanne Benløse Bypark er blandt de 100 bedste klimaløsninger lavet af landets kommuner i 2018. Klimatilpasningen og omdannelsen af Benløse Bypark er med i Klima100, der samler 100 af de bedste klimaprojekter fra kommunerne.
Klima100 udgives af Realdania og Sustania.

Klima100

Du åbner Klima100 bogen, ved at klikke på billedet herunder:

Ved at klikke på billedet, åbner du en PDF hvor du kan læse Realdanias Klima 100 bog fra 2018

Ved at klikke på billedet, åbner du en PDF hvor du kan læse Realdanias Klima 100 bog fra 2018

(kilde: Realdania)

Benløseparken

Benløse Bypark, et projekt der startede i 2013, er med stor inddragelse af Benløses borgere resulteret i en skøn og naturberigende park, med plads til rolige og fordybende gåture, leg for børn og forældre og andre udendørsaktiviteter.

Klimatilpasningsprojekt

Benløse Bypark vil med de mange anlagte bassiner og regnvandskanaler, fungere som magasin for vand. Den sikrer borgere imod oversvømmelser af områderne omkring byparken, da nye regnvandsledninger leder vandet til byparken, så det kan opmagasineres i de mange anlagte bassiner, som du ser i parken.

Ringsted Forsyning og Ringsted Kommune vil løbende holde øje med udviklingen i byparken. Processen vil fortsætte med en løbende tilpasning af systemet. Således kan vi opnå de mest hensigtsmæssige og funktionelle løsninger, når vi under tæt opsyn holder øje med de mange forbedrede og innovative tiltag, som vi har etableret i Benløse Bypark.

Benløse Bypark skilt 2019

Parkens merværdier – for store og små

I den ene del af parken, er der etableret en rolig og smuk tange, med et stimiljø rundt om de fem bassiner der, når de er fyldt med regn, fungerer som små søer. Her kan du gå en tur i ro og fordybelse. Vi har gjort plads til træerne, så de får lys og luft til at vokse og få blade på kronerne.

På græsarealerne er der plads til at man kan sidde om sommeren, og i hele parken er der sat bænke og skraldespande, så vi sammen kan holde byparken ren og pæn.

I Benløse Bypark er det etableret legeplads, kælkebakken er bevaret og udvidet og et biotop bassin er skabt. I biotop bassinet kan alle lege og bevæge sig rundt i naturen. I kan flytte rundt på træstammerne, holde øje med insekthotellet og ligge nye blade ind til dets mange beboere.

KONTAKT VORES KOMMUNIKATIONSANSVARLIGE

Tlf: 69 89 80 24

E-mail

vandlogo i hvid

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her
Spildevandslogo i hvid

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her
Fjernvarmelogo i hvid

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her