Bøllingsvej og Skolegade

Projektet

Ringsted Forsyning A/S  renoverer forsyningsledninger i Bøllingsvej og Skolegade i 2021.

Renoveringen omfatter kloak-, vand- og fjernvarmeledninger.

Vand

Der etableres nye vandledninger. Vandstik udskiftes efter behov, fra hovedledning og frem til skel.

Fjernvarme

Der etableres nye fjernvarmeledninger. Fjernvarmestik udskiftes efter behov, fra hovedledning og helt ind til ejendommen.

Separatkloakering

I dag føres regnvand fra veje og tagflader i samme rør, som spildevandet fra boligens køkken, toiletter osv. Når kloakkerne renoveres, bliver regnvand og spildevand, så vidt det er muligt, skilt ad.

Vi lægger en ny stor regnvandsledning i vejen, som bedre kan klare fremtidens store regnskyl. De gamle fællesledninger, hvor regnvand og spildevand løber i samme rør, udskiftes og vil i fremtiden kun føre spildevand og regnvand fra baggårde, som ikke kan skilles fra. Alle ejendomme får et nyt spildevandsstik ført frem til grunden.

Hvor er vi lige nu?

Ringsted Forsyning skal i 2021 lave ledningsrenovering af vand og fjernvarme samt separatkloakere Skolegade og Bøllingsvej. Vi er i øjeblikket, sammen med vores rådgiver Lyngkilde, i gang med de forberedende arbejder, så vi kan få udarbejdet et projekt vi kan udbyde. Vi har indtil videre fået foretaget TV-inspektion af kloakker og haft landmåler til at opmåle området. Næste skridt er at lave forundersøgelser på fjernvarmestik, de steder hvor disse skal udskiftes

Projektledelse

Ringsted Forsyning
Thomas F., Ingeniør – spildevand og regnvand – Sct. Hansgade
Tlf.nr. 6989 8046
Email: tfj@ringstedforsyning.dk

Rådgiver:
Lyngkilde

Entreprenør:
Afventer

Hvilke verdensmål har vi arbejdet med i vores projekt?

I projektet på Bøllingsvej og Skolegade har vi arbejdet med flere aspekter, som bidrager til en større sikkerhed af vores grundvandsressourcer, sikrer kvaliteten af vigtige naturområder, beskytter by – og landzoner og øger kvaliteten af det vand, der udledes til søer og hav.

Separeringen af Ringsted by sker på baggrund af spildevandsplanerne fra 2013. Beslutningen om at separere og dermed løfte byens kloaksystems kvalitet og resistens, og samtidig øge infrastruktur, adgang til grønne områder og naturværdier i by og land, er en del af større en strategisk bæredygtig udviklingsplanlægning for Ringsted Kommune.

Verdensmål 6 – Rent vand og sanitet

6.3 Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres  ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer,  og ved at halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt

6.6 Inden 2020 skal vandrelaterede økosystemer, herunder bjerge, skove, vådområder, floder, grundvandsbassiner og søer beskyttes og gendannes.

Verdensmål 13 – Klimaindsats

13.1 Styrke modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer i alle lande.

13.2 Integrere tiltag mod klimaforandringer i nationale politikker, strategier og planlægning.

Verdensmål 11 – bæredygtige byer og lokalsamfund

11.3 Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig og kapaciteten skal øges til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og styring i alle lande.

11.4 Styrke indsatsen for at beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv.

11.7 Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap.

11.a Støtte positive økonomiske, sociale og miljømæssige forbindelser mellem by, opland og landdistrikter ved at styrke den nationale og regionale udviklingsplanlægning.

Nyhedsbrev

Du kan abonnere på vores nyhedsbrev om projektet, ved at tilmelde dig via dette link: Nyhedsbrev Bøllingsvej og Skolegade

Vi sender ud ca. 1 gang om måneden.

KONTAKT VORES KOMMUNIKATIONSANSVARLIGE

Tlf: 69 89 80 24

Mail: som@ringstedforsyning.dk

vandlogo i hvid

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her
Spildevandslogo i hvid

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her
Fjernvarmelogo i hvid

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her