DAGMARSGADE

Kort om projektet

Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning har sammen fornyet Dagmarsgade.

I henhold til Spildevandsplanen 2005, tillæg 16 etape 7, bliver der udført sepraratkloakering i Dagmarsgade og de omkring liggende gader Schandorphsvej og Pileborggade. Samtidig med seperatkloakeringen er Ringsted Fjernvarme og Ringsted Vand igang med at udskifte de gamle rør til nye rør.

Ringsted Kommune står for nye parkeringlommer, beplantning, samt fortov og cykelsti. Vejen bliver fornyet og hele Dagmarsgade bliver et mere sammenhængende billede, med den ny-anlagte Valdemarsgade.

Du kan se skitser over det forventede færdige resultat for Dagmarsgade her: Etape 1 og Etape 2.

Tekniske informationer

Separatkloakering

Hver ejendom har fået ét sæt stik; i separatkloakerede områder er det ét regnvandsstik og ét spildevandsstik. Stik lægges så vidt muligt i samme niveau som det eksisterende.

Når vi separatkloakerer i tidligere fælleskloakerede områder som Dagmarsgade, tilslutter vi det eksisterende fællesstik til det fremtidige spildevandsstik, så der til enhver tid kan afledes spildevand fra ejendommen. Stikplacering kan aftales ifm. udførelsen. Stik indmåles og stikskitse udleveres til grundejer.

Fjernvarme og vand

Ringsted Fjernvarme og Ringsted Vand udfører gravearbejde. Der graves i en bredde på 1,5m hvor vandledningen bliver gravet 1,2m ned og hvorefter fjernvarme bliver lagt i en dybde på 0,7m. Denne metode er pladsbesparende, da der i forvejen ikke er meget plads i gaderne.

Cykelstier, parkeringslommer og begrønning

Når alt ledningsarbejder er afsluttet, bliver vejen asfalteret. De nye cykelstier og fortove bliver afsat og belagt med fliser. Parkeringslommerne bliver markeret op og belagt med fliser.

Tilslutning

Tilslutningsbidraget er betalt

Når der separatkloakeres i tidligere fælleskloakerede områder, skal grundejer selv adskille regn- og spildevand på egen grund, hvis dette ikke er gjort, og tilslutte til de nye stik. Der gives en frist på 6 måneder efter afslutning af forsyningens anlægsarbejde.

Der opkræves ikke tilslutningsbidrag, da ejendommene tidligere er opkrævet tilslutningsbidrag for fællessystemet og dermed har ret til afledning af både regn- og spildevand.

Kontakt en autoriseret kloakmester

Alt kloakarbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester – det er grundejerens sikkerhed for at arbejdet udføres korrekt.

Grundejere må gerne opsamle eller aflede regnvand på egen grund, f.eks. via regnbede eller faskine, hvis nedsivningsforholdene er til det. Bemærk afstandskrav til naboskel, til bygninger mv.

Kontakt evt. Ringsted Kommunes Teknik- og Miljøcenter eller en autoriseret kloakmester.

Separatkloakering og klimatilpasning i Ringsted

Separatkloakeringen betyder, at vand og spildevand adskilles, så de nu løber i hver deres rør. Spildevandet ledes videre i rør til rensningsnalægget.

Regnvandet fra Dagmarsgade, Schandorphsvej og Pileborggade ledes til bowlerne på Torvet. Også regnvandet fra tagfacader ud mod vejen og Torvet, samt vandet fra vejen og pladsen, afledes på overfladen og ledes til bowlerne på Torvet. Bowlerne på Torvet fungerer som bassiner, der kan opmagasinere regnvandet.

Vandet ledes fra bowlewrne og videre til bunden af Klosterlunden via et vandløbslignende forløb, ned igennem parken. Til sidst ender vandet i Ringsted å i Ringsted Ådal. Regnvandet kan, når det ikke blandes med spildevand, indgå som en naturlig del af vandets kredsløb, uden at det skal renses på rensinsanlægget først.

KONTAKT VORES KOMMUNIKATIONSANSVARLIGE

Tlf: 69 89 80 24

E-MAIL

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her