Klimatilpasning

Ringsted Forsyning som klimatilpasser

Hos Ringsted Forsyning arbejder ikke bare med kloakker og rør.
Vi laver også rigtig meget klimatilpasning, ofte i samarbejde med Ringsted Kommune.

Klimatilpasning handler om at forebygge konsekvenserne af fremtidens kraftigere regnhændelser. I fremtiden forventes det at sommerens regnhændelser bliver væsentligt kraftigere end i dag – vi taler f.eks. om skybrud eller 100-års-regn. Ofte vil de blive så kraftige at kloakkerne lagt i rør ikke længere kan følge med. Om vinteren kan vi forvente mere vand end i dag om end ikke som skybrud

Når kloakkerne ikke kan følge med er det nødvendigt også at tage byens overflader i brug og søge at tilbageholde hvor byens rum tillader det og styre vandet derhen hvor det ikke gør skade.

Vi arbejder med klimatilpasning ud fra en vision om at vi skal sikre rettidighed og synergi i vores arbejde. De ændrede og kraftigere regnhændelser vil indtræde hyppigere og hyppigere år og måske først rigtigt træde igennem som noget vi betragter som almindeligt om 10, 20, 30 eller 50 år.
Når vi arbejder med nødvendige renovering af de slidte spildevand, vand,  fjernvarmeledninger og/eller separatkloakerer, er det oplagt også, at overveje om der om der samtidig skal tages hånd om forventelige fremtidige skader som følge af klimaændringer. Hvis i forvejen skal ud og grave i dag, skal vi også forholde os til hvad der eventuelt skal laves i fremtiden, og gøre dette til en del af projektet nu. Det kalder vi rettidighed.

Rør er vanskelige at gøre større når de først er gravet ned. Og når vi forventer at rørene skal holde i 75-100 er det ikke hensigtsmæssigt at grave dem op når vejret pludselig viser os at nu er de for små. Løsninger lavet på terræn er ofte lette at udvide og tilpasse hvis det viser sig nødvendigt. Men allerede i dag søger vi at dimensionere dem så de kan rumme det der forventes at være en voldsom regn om 50-100 år.  Vi vil både værne om og forbygge i dag, i stedet for at vente til, at skaden er sket.

Ringsted Kommune har i år 2011 udarbejdet og publiceret en klimaplan for Ringsted Kommune. Det er med udgangspunkt i denne, i vores spildevandsplan og tillæg samt visioner om at kombinere byudvikling, trafiksikkerhed og andre merværdier, at vi projekterer anlægsprojekterne. Vi vil gerne skabe synergi imellem de mange værdier, der kan arbejdes med i et projekt, frem for bare at levere det helt basale (hvad vi i fagsprog kalder serviceniveau).

Du finder links til dokumenterne her:

Klimaplan for Ringsted Kommune link

Spildevandsplan link

Klimaændringerne stiller større krav til kapaciteten i vores kloaksystemer

De gamle kloakker er dimensioneret efter datidens gældende normer. De lever derfor ikke op til nutidens krav. Det er en del af årsagen til, at vi adskiller regnvand fra spildevand, så regnvandet kan indgå som en naturlig del af vandets kredsløb i naturen, uden at det optager kapacitet i vores spildevandskloakker.

Men der er mange andre gode årsager til at separatkloakere:

 • Kælder- og terrænoversvømmelse med spildevand undgås
 • Forurening af vandløb og søer med spildevand undgås
 • Regnvandet bliver i det naturlige opland – hvor det kan bidrage til vedligeholdelsen af en naturlig grundvandsbalance og bidrage til naturlige vandløb, der hvor regnen falder
 • Mindre vandmængder skal flyttes via ledninger og pumpestationer – mindre slid og lavere driftsomkostninger
 • Mindre regnvand i renseanlægget giver mere stabil og bedre rensning
 • Regnvand giver muligheder for vand i bybillede, dvs. blå-grønne løsninger og merværdier

Merværdier

Hvad er merværdier?

Merværdi er en fælles betegnelse for de kvaliteter, der tilgodeser mennesker, miljø, klima, flora og fauna, når vi blandt andet laver projekter i Ringsted.

Det kan være at man samtænker trafiksikkerhed og klimatilpasning, samt hvordan mere vand og natur i bybilledet kan gavne både psyke og fysik hos de beboere og passerende, som bor eller færdes i området.

Merværdien opnås f.eks. når et regnvandsbassin, der kun bliver brugt ved kraftige regnhændelser, kan bruges som lokal fodboldbane når det er tørvejr. Når et regnvandsbassin kan indrettes på en måde så det bliver et bedre levested for padder, insekter og fugle. Når et fladbundet trug i vejkanten kan bruges som element i en indsats på at nedsætte farten på vejen eller når indretningen af regnvandsrender og lignende kan medvirke til at forny byens rum. Opgaven er at søge de løsninger der afhjælper problemerne med regnvandet og samtidig skaber værdier der er velkomne og relevante i det område hvor de bliver etableret.

Merværdi kan også opnås ved at regnvandsløsninger bliver til læringsmuligheder. Når regnvandsløsningerne kan blive brugt til en fortælling og undervisning om f.eks. vandets kredsløb, vandløb, byens kloakker mv.

Merværdien kan nogle gange opnås alene ved indretningen af det ”teknisk anlæg”. Andre gange kan merværdien opnås ved at kommune og forsyning samtænker deres indsatser for håndtering af regnvand og udvikling af byen.

Klimaprojekter i Ringsted

Vi har udført og er i gang med flere klimaprojekter. Du kan læse mere om dem her:

Yderligere er vi i gang med at planlægge og projektere flere fremtidige klimaprojekter:

 • Roskildevej
 • Sjællandsgade
Der er udarbejdet en national dimensioneringspraksis, som tager udgangspunkt i de forventede klimaændringer, herunder mere og kraftigere nedbør

I Ringsted kommune har vi valgt at arbejde efter denne nationale praksis, se Tillæg til Spildevandsplan 2005 – Tillæg 14 link.

Regnvandet kan med fordel udnyttes rekreativt i bybilledet, holdes på overfladen eller indbygges som et element i natur eller bygværker.

I Ringsted Spildevand A/S tænker vi klimaaspektet ind, når vi planlægger sanering af vores eksisterende kloakker og udbygning af nye områder. Vi samarbejder med Ringsted kommune både ifm. planlægning og gennemførelse af konkrete klimaprojekter.

Vi kan ikke sikre os imod de værste ekstrem-hændelser – men vi kan ved saneringsprojekter eller i nye boligområder hjælpe vandet derhen, hvor det gør mindst mulig skade.

 • Billede fra pexels.com - mand kigger på ipad og drikker kaffe

  Kloakker undersøges

  Kloakker undersøges TV og spul af kloakker Ringsted Forsyning undersøger kloakkernes tilstand ved spuling og tv inspektion - på Cirkelhusene, Torpetvej, Skellerødvej, Korsevænget, Signesvej, Hagbardsvej og Uffesvej samt i Bringstrup i uge [...]

 • Billede fra pexels.com - mand kigger på ipad og drikker kaffe

  Fjernvarmekunder sparer 10,4 mio. kr.

  Ny varmepumpe kommer forbrugerne til gode Forbrugere, der modtager fjernvarme fra Ringsted Fjernvarme A/S, et datterselskab hos Ringsted Forsyning, vil ikke blive opkrævet variabelt bidrag i 4. kvartal 2020. Det vil give [...]

 • vand hældes i glas billede fra pexels.com

  Kalkknuser Vigersted

  Kalkknuser opsættes Vigersted Vandværk Hos Ringsted Forsyning er det vigtigt at undgå brug af kemi for at blødgøre vandet.  Efter et tidligere testforsøg i Vigersted, har vi nu besluttet at afprøve en [...]

vandlogo i hvid

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her
Spildevandslogo i hvid

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her
Fjernvarmelogo i hvid

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her