Kontraktligt medlemskab

Hvad er et kontraktligt medlemskab?

Et kontraktligt medlemskab betyder, at Ringsted Spildevand A/S etablerer og driver en renseløsning, som udgangspunkt minirenseanlæg (som opfylder rensekravet i Ringsted Kommunes påbud). Anlægget placeres på din matrikel.

Et alternativ til et kontraktligt medlemskab, kan i nogle tilfælde være, at din ejendom kloakeres.

Kontraktligt medlemskab

Når det af spildevandsplanen fremgår, at der skal ske en forbedret rensning af spildevandet i et ikke-kloakeret opland, og Ringsted Kommune, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 30, giver dig som grundejer et påbud om forbedret spildevandsrensning, skal du sammen med forvarsel om påbuddet have tilbud om kontraktligt medlemskab af Ringsted Spildevand A/S. Se her uddrag af: Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. LBK 633 af 07/06/2010 med senere ændringer §7a (link til underpunkt (nederste afsnit))

Tilbuddet om kontraktligt medlemskab gælder kun for ikke-kloakerede helårsboliger, hvilket vil sige, at sommerhuse og virksomheder ikke modtager tilbud om medlemskabet.

En landbrugsejendom, hvor der er særskilt spildevandsudledning fra boligen, og hvor påbuddet om forbedret rensning alene retter sig mod boligens udledning, kan dog opnå kontraktligt medlemskab.

Tilbuddet om kontraktligt medlemskab vedrører desuden kun enkeltejendomsanlæg, og vil således ikke kunne anvendes overfor fælles udledninger fra to eller flere ejendomme.

Tilbuddet omfatter ikke afledning af regnvand.

Medlemskab

Hvis du vælger kontraktligt medlemskab, tilbyder Ringsted Spildevand A/S at stå for udførelse, drift og vedligeholdelse af et renseanlæg, som opfylder det af Ringsted Kommune stillede rensekrav, mod at du betaler et tilslutningsbidrag på kr. 37.525,86 inkl. moms (2020 takst). Tilslutningsbidraget betales ved kontraktens underskrivelse. Herudover betales vandafledningsbidrag, som i øjeblikket udgør kr. 44,46 m3 (2020 takst). Er der ikke installeret en godkendt vandmåler, afregnes for 170m3 pr. år.

I tillæg hertil, skal du/I selv sørge for og afholde udgiften til, tilslutning af internt spildevandssystem til renseanlægget. Det kan betyde omlægning af interne ledninger, etablering af strømforsyning, men også, hvis din/jeres bundfældningstank ikke er 2-kammeret tank på minimum 2 m3, alle en udgift du/I selv skal afholde.

Hvem betaler hvad?

I skemaet her kan du se en oversigt, der viser hvem, der skal betale hvad:

Grundejeren Spildevandsforsyningen
Udførelse af/omlægning af – kloakledninger frem til bundfældningstanken Udførelse af den forberede renseløsning efter bundfældningstanken f.eks. minirenseanlæg
Etablering af en 2 kammer bundfældningstank på minimum 2m3 Udførelse af ledninger efter bundfældningstanken og frem til valgte renseløsning
Udgifter til el og evt. vand til valgte renseløsning samt udgifter til evt. ændringer i eltavle. Herudover udgift til lægning af kabel til minirenseanlæg Forestå drift og vedligeholdelse af anlægget
Pligt til at tilse anlægget og overholde spildevandsforsyningens instrukser Tømning af bundfældningstank
Tilslutningsbidrag Betale udgift til serviceordning
Vandafledningsbidrag Betaling af spildevandsafgift (statsafgift)

Påbud

Påbud om forbedret spildevandsrensning fra ejendomme i det åbne land

”Det åbne land” er ejendomme, som ikke er omfattet af den offentlige kloakering, hvor spildevandet føres til rensning i renseanlæg. Dvs. i det åbne land skal der laves en renseløsning på den enkelte ejendom. I den forbindelse er Ringsted Spildevand A/S forpligtet til at tilbyde kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen iht. §7a i Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. LBK 633 af 07/06/2010 med senere ændringer:

Uddrag af LBK 633:

Kontraktligt medlemskab

§ 7 a.1 tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen giver ejere af helårsboliger påbud efter § 30, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse om forbedret spildevandsrensning for en eksisterende udledning, skal påbuddet følges af et tilbud om et kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningsselskabet.

Stk. 2. Medlemskab af spildevandsforsyningsselskabet efter stk. 1 indebærer, at spildevandsforsyningsselskabet skal forestå udførelse, drift og vedligeholdelse på ejerens vegne af en spildevandsløsning, der rensemæssigt opfylder påbuddet, mod at ejeren af ejendommen betaler standardtilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag svarende til en ejendom, der er tilsluttet et spildevandsforsyningsselskab, jf. §§ 2-4.

Stk. 3. Spildevandsforsyningsselskabets tilbud omfatter alene udførelse, drift og vedligeholdelse af et anlæg, der økonomisk svarer til det af kommunalbestyrelsen påbudte. Ønsker ejeren et mere omkostningskrævende anlæg, må ejeren selv bekoste differencen.

Stk. 4. Ejeren af ejendommen afholder udgifter til ledninger på egen grund frem til den valgte spildevandsløsning. Ejeren af ejendommen afholder endvidere udgifter til elektricitet og vandforsyningsvand til den valgte spildevandsløsning samt udgifter til etablering og drift af bundfældningstank, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Spildevandsforsyningsselskabet er ansvarlig for tømning af bundfældningstanke i forbindelse med etablering af anlæg efter stk. 1-4.

Stk. 6. Tilslutningsbidrag efter stk. 2 forfalder ved kontraktens indgåelse, og vandafledningsbidrag kan opkræves fra spildevandsløsningens ibrugtagning.

Hvis du vælger selv at få udført den forbedrede renseløsning, skal du selv vedligeholde den og Ringsted Spildevand A/S overtager den ikke. Der opkræves hverken tilslutningsbidrag eller vandafledningsbidrag, når du selv får udført den forbedrede renseløsning. Der betales alene for tømning af bundfældningstanke samt statsafgiften for den bidragspligtige vandmængde.

Du kan læse mere om forskellige renseløsninger på Ringsted Kommunes hjemmeside her:

http://ringsted.dk/borger/natur-miljo-trafik/spildevand

 • Billede fra pexels.com - mand kigger på ipad og drikker kaffe

  Kloakker undersøges

  Kloakker undersøges TV og spul af kloakker Ringsted Forsyning undersøger kloakkernes tilstand ved spuling og tv inspektion - på Cirkelhusene, Torpetvej, Skellerødvej, Korsevænget, Signesvej, Hagbardsvej og Uffesvej samt i Bringstrup i uge [...]

 • Billede fra pexels.com - mand kigger på ipad og drikker kaffe

  Fjernvarmekunder sparer 10,4 mio. kr.

  Ny varmepumpe kommer forbrugerne til gode Forbrugere, der modtager fjernvarme fra Ringsted Fjernvarme A/S, et datterselskab hos Ringsted Forsyning, vil ikke blive opkrævet variabelt bidrag i 4. kvartal 2020. Det vil give [...]

 • vand hældes i glas billede fra pexels.com

  Kalkknuser Vigersted

  Kalkknuser opsættes Vigersted Vandværk Hos Ringsted Forsyning er det vigtigt at undgå brug af kemi for at blødgøre vandet.  Efter et tidligere testforsøg i Vigersted, har vi nu besluttet at afprøve en [...]

vandlogo hvid

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her
spildevandslogo hvid

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her
fjernvarmelogo hvid

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her