Åbent Land

Nykloakering på landet

Ringsted Kommunes Spildevandsplan 2005 har udpeget et antal ejendomme på landet, som skal tilsluttes offentlig spildevandskloak, således at spildevandet kan føres til central rensning på renseanlæg.

Dette sker som et led i at forbedre vandkvaliteten i vandløb og søer.

Ejendommene har hidtil afledt deres spildevand til hustanke. Afledning af spildevand til hustanke opfylder ikke længere kravene til rensning, fordi hustanke typisk har overløb af det tynde spildevand til et nærliggende vandløb eller dræn.

I Ringsted Spildevand A/S er vi godt i gang med at føre ny kloak frem til alle disse ejendomme. Vi kloakerer ca. 100-110 ejendomme pr. år, typisk med et tryksat system, hvor hver enkelt ejendom – eller flere ejendomme i fællesskab – får installeret en minipumpestation, som pumper spildevandet ud i et tryksat system.

Det tryksatte system har små ledningsdimensioner, som skydes ned i jorden – det giver meget lidt gravearbejde og begrænset gravedybde. På den måde generer vi ikke borgerne så meget med store opgravninger og spærrede veje og vi er ikke så sårbare overfor vejrlig eller dårlige jordbundsforhold, som traditionelt kan forsinke og fordyre anlægsprojekter.

På visse strækninger lader vi spildevandet løbe selv i gravitationsledninger. Det gør vi for at skabe udluftning og undgå lange opholdstider i ledningerne, som kan medføre svovlbrintedannelse, som kan give lugtgener og ødelægge rørene.

Arbejdet med nykloakering på landet fortsætter frem til 2021.

Vi forbereder

Berørte borgere er skriftligt blevet varslet ifm. den politiske behandling af Spildevandsplanen i 2005. 6-12 mdr. før udførelsen af Ringsted Spildevands anlægsarbejde varsles de enkelte grundejere igen skriftligt. Undervejs i projekteringsforløbet afholdes der borgermøde for de implicerede. Der afholdes lodsejergennemgang inden projektet er helt færdigbearbejdet, hvor vi aftaler placering af stik og evt. minipumpestation.
Som forarbejde til projekteringen udføres en opmåling ved landinspektør, hvor vi også måler op på de enkelte matrikler, tanke åbnes osv.

Vi graver

Ringsted Spildevands anlægsarbejde udføres af erfarne anlægsentreprenører og el-entreprenører, som har vundet arbejdet ved indbudt licitation.
Ringsted Spildevand udfører de offentlige ledninger (ofte tryksat system) som fortrinsvis lægges i kanten af vejen – nogle steder i marker. Der føres stik frem til matrikelskel på den beboede matrikel. Ved tryksat system etablerer og driver Ringsted Spildevand en minipumpestation på de enkelte ejendomme, nogle steder kan flere ejendomme tilsluttes samme minipumpestation.
Minipumpestationen el-forsynes fra ejendommens egen eltavle efter måleren. Husstande som leverer el til minipumpestation kompenseres for elforbruget ved et fradrag i vandafledningsafgiften. Se takster her. Hvis der er mere end én husstand koblet på minipumpestationen forsynes med el fra særskilt forsyningsskab.
Minipumpestationen og styreskabet placeres efter aftale og der gives en erstatning for gener. Minipumpestationen skal stå sådan at der ikke kan løbe overfladevand ned i brønden, da den kun er dimensioneret til pumpning af spildevand.
Minipumpestationer sættes fortrinsvis ved at bore hullet med et stort bor monteret på en gravemaskine. Dette medfører mindre gravearbejde.
En typisk minipumpestation til én husstand er ca. 2-3 meter dyb og 80 cm i diameter. Styreskabet måler ca. 80 cm i højden, 60 cm i bredden og 20 cm i dybden.
Ringsted Spildevands ejerskab og ret til tilsyn og servicering tinglyses i form af servitut på de enkelte ejendomme.
Under anlægsarbejdet varsles i nødvendigt omfang om lukning af veje, omkørsel og hvornår vi graver på de enkelte ejendomme.

Vi afslutter

Det kan ikke undgås, at vi ødelægger noget i haven, når vi sætter minipumpestationen, men vi retablerer efter os.

I forbindelse med afslutning af entreprenørarbejdet udføres trykprøvning/tæthedsprøvning, indmåling af ledninger og brønde, tv-inspektion af gravitationsledninger, indregulering af styreskab, mangelgennemgang og afleveringsforretning. Det betyder, at vi kommer på jeres ejendom flere gange, inden anlægget er helt færdigt.

Den færdige minipumpestation vil over jorden kunne ses med ca. 10-20 cm ø800mm plastbrønd med aludæksel, styreskab og udluftningsrør.

Når den offentlige del af anlægget er helt færdigt og klar til at modtage spildevand, skriver vi til jer, at der nu er klar til tilslutning, og Ringsted Kommune skriver samtidig en frist for tilslutningen. Der gives ca. 3 måneders frist, dog under hensyntagen til årstiden.

Tilslutning

Grundejer skal skille regn- og spildevand ad på egen grund, hvis dette ikke er gjort – og tilslutte spildevandet til den nye pumpestation. Regnvandet kan bortledes som hidtil.

Grundejer skal selv etablere ø50 mm trykledning fra skel til minipumpestation. Alt kloakarbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester – det er grundejerens sikkerhed for at arbejdet udføres korrekt. Den autoriserede kloakmester skal anmelde og færdigmelde arbejdet til Ringsted Kommune, se kommunens hjemmeside www.ringsted.dk

Kloakmesteren skal kontakte Ringsted Spildevand ca. en uge inden tilslutningen, for aftale om montering af pumpen i minipumpestationen. Ringsted Spildevands driftspersonale leverer, monterer og afprøver pumpen den dag, hvor kloakmesteren udfører tilslutningen.

Downloads

Principtegning for placering af styreskab 

 • Billede af en håndholdt smartphone fra pexels.com

  Fjernvarme i Benløse

  Fjernvarme i Benløse Har du interesse i fjernvarme i Benløse? Vi undersøger lige nu, om der er stor nok interesse for fjernvarme i Benløse til, at vi kan udvide fjernvarmenettet hertil. Vi [...]

 • Billede fra pexels.com - mand kigger på ipad og drikker kaffe

  Vild med vilje

  Vilde ideer bliver til vild natur Hos Ringsted Forsyning har vi gået og sået blomsterfrø på mange af vores græsarealer. Og hvorfor nu det? Det kan du høre Kim fortælle om lige her! Vi [...]

 • pige drikker vand fra et glas fra pexels.com

  Ingen pesticider i drikkevandet i Ringsted

  Drikkevandskvalitet Ringsted Forsyning leverer drikkevand uden pesticider Ringsted er placeret ovenpå nogle store grundvandsreservoirer (det vil sige store underjordiske ’søer’ med grundvand). Det er vigtigt, at vi sørger for, at der er [...]

vandlogo i hvid

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere om vand
Spildevandslogo i hvid

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere om spildevand
Fjernvarmelogo i hvid

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere om varme