Stor ny varmepumpe idriftsat

Mere grøn varme til Ringsted

Med Coronapandemi som bagtæppe, med deraf følgende forsinkelse på maskinleverancer fra bl.a. Italien og Tjekkiet samt andre udfordringer, har Ringsted Fjernvarme – sammen med en lang række leverandører – forestået opførelse og idriftsættelse af et nyt stort varmeanlæg på i alt ca. 11 MW (11.000 kW). Og vi kom i mål til tiden.

Ringsted Forsyning ønsker at tage aktiv del i den grønne omstilling. Derfor faldt valget på en eldreven varmepumpe, som kan køre på vedvarende energikilder såsom vand, vind og solenergi. Ved at vælge en varmepumpe frem for en ny gaskedel, forventer vi at kunne reducere CO2–udledningen med knapt 6.400 tons om året. Der var originalt tale om en varmepumpe på 8 MW, men anlægget er siden blevet udvidet til i alt 11 MW, for at tilgodese den stigende tilslutning af nye fjernvarmekunder. Den nye varmepumpe ses også ind i det store samfundsansvar, vi har som forsyningsselskab. Janne Hansen, direktør i Ringsted Forsyning uddyber:

”Hos Ringsted Forsyning vil vi være en aktiv medspiller i den grønne omstilling. Derfor er det også naturligt, at vi tænker vedvarende energikilder ind i vores varmeproduktion. I takt med at vi udbygger forsyningsnetværket, sørger vi for, at væksten sker på et bæredygtigt grundlag.”

Med den nye varmepumpe, indfrier Ringsted Fjernvarme mere end det lovsatte krav om energibesparelser (brændselsbesparelse).

Systemet med energibesparelser går ud på, at alle energiselskaber inden for el-, gas- og fjernvarmeforsyning fra staten er pålagt betydelige energibesparelser hvert år. De selskaber, som ikke kan præstere energibesparelser, må købe energibesparelser hos de selskaber, som kan præstere mere end de er pålagt. Ringsted Fjernvarme var i 2019 pålagt at skulle spare 3,2 %. Det blev gjort alene ved konvertering af en række naturgasforbrugere og olieforbrugere til den miljøvenlige fjernvarmeforsyning. Det nye store varmeanlæg giver Ringsted Fjernvarme en energibesparelse, som er langt større end pålagt fra staten, hvorfor Ringsted Fjernvarme kan sælge overskydende energibesparelser, til de energiselskaber, som ikke lever op til kravene.

”Ringsted Forsyning har selv stået for den overordnede projektledelse og vi er stolte af at have gennemført anlægsetableringen til tiden – trods sådan et anlæg ikke er ”hyldevare”. Detailudformning samt udbud af en lang række leverancer og entrepriser, har vi lavet løbende, mens der blev bygget. Det stiller meget store krav til planlægningen og gennemførelsen. Her har vi haft et meget vellykket samarbejde med en række rådgivere på forskellige fagområder og en betydelig del af virksomheder i Ringsted har kunnet byde ind med mange service- og håndværksydelser. Trods forholdene, Coronaudfordringer og forsinkelser fra udlandet, lykkedes det at komme i mål til tiden. Det er resultatet af et godt samarbejde og en meget flot indsats fra de lokale virksomheder.” – Ole W, Ringsted Forsyning, projektleder på projektet med etablering af den nye varmepumpe

Klimavenlig varme med stor besparelse på brændsel og stor CO2-reduktion

Selvom den nye varmepumpe bruger el til produktion, reduceres det samlede forbrug af brændsel og el fra ca. 171.000 MWh til kun 111.500 MWh, svarende til en samlet reduktion på 35 %. Forbruget af naturgas reduceres med 75% fra ca. 31.000 MWh. Halmforbruget reduceres med 40% af det nuværende forbrug på ca. 134.000 MWh.

Klimaaftalen

I den nyeste klimaaftale, som folketingets partier har indgået i år 2020, kræves en reduktion i CO2 -udledningen på 70 %, regnet fra 1990 til 2030.

Varmepumpen medfører en stor besparelse på naturgas. I år 2021 vil Ringsted Fjernvarme opnå en CO2 besparelse på 75 %, hvis vi kun kigger på varmepumpen.

I år 1990 skulle naturgas dække 42 % af varmeproduktionen i Ringsted Fjernvarme. I år 2021 vil naturgas kun dække 5 % af produktionen.

Med den nye varmepumpe og en målrettet nedskalering i anvendelsen af naturgas til varmeproduktion, opnår Ringsted Fjernvarme en samlet CO2–reduktion på 88 %, allerede i 2021.

”Med investeringen i en ny varmepumpe, løfter vi vores ansvar og styrker vores arbejde i forhold til verdensmålene – her særligt verdensmål nr. 7, der omhandler bæredygtig energi.” – Sadik Topcu, formand for Ringsted Forsynings bestyrelse.

Verdenspræmiere på ny type varmepumpe

Varmepumpen, som vi har idriftsat ultimo år 2020, benytter en helt ny type kompressor (varmepumpens ”hjerte”). Det er Danfoss, som har udviklet en helt ny oliefri og 2-trins turbo-blæser med magnetiske lejer. Det betyder, at akslen på den sammenbyggede elmotor i varmepumpen, som har en dobbelte turbine kompressor, svæver i et magnetfelt uden berøring med resten af elmotoren og kompressorhuset.

Ingen bevægelige dele rører hinanden, og dermed slider de ikke på hinanden. Danfoss og Ringsted Fjernvarme har store forventninger til, at vi får meget lave vedligeholdelsesomkostninger for denne type kompressor.

”Som frontløber på innovative løsninger til produktion af fjernvarme, løfter vi vores ansvar som en industri, der formår at være mere ressource bevidste – Vi løfter dermed også vores ansvar for arbejdet med verdensmål nr. 9: ’Industri, innovation og infrastruktur’” – Sadik Topcu

Betydeligt anlægstilskud fra Energistyrelsen

Det er nyt, at fjernvarmeselskaber etablerer store varmepumper. Men med den stigende mængde el fra vindmøller og solceller, er det eftertragtet, at fjernvarmeværker benytter eldrevne varmepumper, for at udnytte den grønne strøm. Fjernvarmeværker har den store fordel, at de også har andre former for varmeproduktion. Hvis vinden ikke blæser, og solen ikke skinner, kan der stadig produceres varme.

Hos Ringsted Fjernvarme har vi mulighed for at slukke for den eldrevne varmepumpe og skrue op for halmkedlerne eller produktionen på vores eget gasdrevne kraftvarmeværk. Pga. den nye fleksible varmepumpeløsning, har Ringsted Fjernvarme modtaget et betydeligt anlægstilskud fra Energistyrelsen.

Med det nye store varmepumpeanlæg samt halmkedlerne og kraftvarmeværket – er Ringsted Fjernvarme godt rustet til at forsyne langt flere nye kunder med grøn og stabil fjernvarme. De investeringer som er lavet i den nye varmepumpe og grønne teknologier, har resulteret i besparelser, og vil sikre en fortsat attraktiv varmepris mange år fremover.

Anlægget indvies til foråret

Anlægget er driftsklart og har allerede været oppe at køre, men der mangler lidt småting, isolering og maling. Anlægget skal nu trimmes ind under forskellige driftsforhold og det tager typisk 6 – 8 uger med så stort et anlæg. Vi forventer at afholde en indvielse til foråret, hvor Covid-19 pandemien forhåbentligt har aftaget.

Viser kølegård i nyt varmepumpeanlæg

 VAGTTELEFONER

Udenfor vore åbningstider kan vores driftsvagter kontaktes på følgende telefonnummer:

Tlf: 69 89 80 00

ORGANISATION

Ringsted Forsyning A/S er et aktieselskab 100% ejet af Ringsted Kommune.

Vi er ledet af en bestyrelse med 5 medlemmer, heraf 3 folkevalgte politikere samt 2 medarbejderrepræsentanter.

Vores stab består af 43 kompetente medarbejdere, med stor ekspertise på hver deres fagområde.

Læs mere om os

vandlogo i hvid

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her
Spildevandslogo i hvid

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her
Fjernvarmelogo i hvid

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her