Roskildevej

Klimatilpasning, separatkloakering, trafiksanering og byrumsforskønnelse

Projektet er et synergiprojekt, omfattende kloakseparering af Roskildevej, klimatilpasning, byrumforskønnelse
og trafiksanering. En gevinst ved et klimatilpasningsprojekt, som det aktuelle, er, at det giver mulighed for at skabe
et nyt byrum, i og omkring Roskildevej.

I dag føres regnvand fra veje og tagflader i samme rør, som spildevandet fra boligens køkken, toiletter osv. Når kloakkerne renoveres, bliver regnvand og spildevand, så vidt det er muligt, skilt ad.

Vi lægger en ny spildevandsledning. De eksisterende ledninger, der i dag modtager både regn- og spildevand, skal i fremtiden kun bruges til regnvand fra vej og ejendomme langs vejen. Der etableres grønne regnbede over ledningerne på strækninger af Roskildevej. Disse regnbede opsamler og forsinker regnvandet fra vejen inden det ledes til ledningerne. Derved bliver der bedre plads til regnvandet i ledningen. Det samlede system med regnbede og ledninger bliver på den måde rustet t il at kunne håndtere nogle af de store skybrudshændelser der forventes i fremtiden og vil desuden på sigt aflaste ledningssystemerne i andre nedstrøms dele af Benløse.

Kloakseparering gennemføres ved, at der anlægges en ny separat spildevandsledning i Roskildevej.

Tidsplan

Tidsplan for Roskildevej er følgende:

  • Ultimo 2019-primo 2021, Projektering
  • Primo-medio 2021, Entreprenørudbud
  • Medio 2021-2023, Anlægsfase

Projektledelse

Bygherre

Ringsted Forsyning
Lasse P., Projektleder
E-mail: lsp@ringstedforsyning.dk
Tlf. nr: 89 69 80 48

Ringsted Kommune
Elsebeth F., Projektleder
E-mail:
Tlf. nr: 57 62 62 62

Klaus B., Projektleder
E-mail:
Tlf. nr: 57 62 62 62

Rådgiver

MOE og Møller & Grønborg
Anne
E-mail:

Entreprenør

Afventer udbud

Hvilke verdensmål har vi arbejdet med i vores projekt? 

I projektet Roskildevej arbejder vi med flere aspekter, som bidrager til en større sikkerhed af vores grundvandsressourcer, sikrer kvaliteten af vigtige naturområder, beskytter by – og landzoner og øger kvaliteten af det vand, der udledes til søer og hav.

Separeringen af Ringsted by sker på baggrund af spildevandsplanerne fra 2013. Beslutningen om at separere og dermed løfte byens kloaksystems kvalitet og resistens, og samtidig øge infrastruktur, adgang til grønne områder og naturværdier i by og land, er en del af større en strategisk bæredygtig udviklingsplanlægning for Ringsted Kommune.

Verdensmål 6 – Rent vand og sanitet

6.3 Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres  ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer,  og ved at halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt

6.6 Inden 2020 skal vandrelaterede økosystemer, herunder bjerge, skove, vådområder, floder, grundvandsbassiner og søer beskyttes og gendannes.

Verdensmål 13 – Klimaindsats

13.1 Styrke modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer i alle lande.

13.2 Integrere tiltag mod klimaforandringer i nationale politikker, strategier og planlægning.

Verdensmål 11 – bæredygtige byer og lokalsamfund

11.3 Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig og kapaciteten skal øges til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og styring i alle lande.

11.4 Styrke indsatsen for at beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv.

11.7 Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap.

11.a Støtte positive økonomiske, sociale og miljømæssige forbindelser mellem by, opland og landdistrikter ved at styrke den nationale og regionale udviklingsplanlægning.

Verdensmål 14 – livet i havet

14.1 Inden 2025, skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med næringsstoffer.

KONTAKT VORES KOMMUNIKATIONSANSVARLIGE

Tlf: 69 89 80 24

Mail: som@ringstedforsyning.dk

vandlogo i hvid

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her
Spildevandslogo i hvid

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her
Fjernvarmelogo i hvid

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her