Sådan gør vi, når vi graver

Sådan arbejder vi

Ringsted Spildevand arbejder i øjeblikket på saneringsplanlægning for flere områder i kommunen.

Når vi saneringsplanlægger undersøger vi kloakkernes tilstand ved tv-inspektion, opmåling og eventuelt flowmåling. Vi laver nedbørsmålinger og beregner kloaksystemets kapacitet, dvs. om der er plads nok i røret. Dermed får vi klarlagt om rørene skal udskiftes med større rør for at kunne håndtere nutidens og fremtidens vandmængder. På baggrund af disse undersøgelser kan renoveringsbehovet for de enkelte ledninger og brønde fastlægges, renoveringstiltag planlægges, prissættes og prioriteres. Dette benyttes ved udarbejdelse af vores budgetter og arbejdsplaner for anlægsprojekter.

Anlægsprojekter kan være både akutte lokale reparationer, strømpeforing eller udskiftning af hele ledningsstrækninger og nye separatsystemer i tidligere fælleskloakerede områder.

Vi forbereder

Borgere som er berørt af et af vores anlægsprojekter bliver varslet skriftligt før opstart af anlægsarbejdet. Imens vi projekterer kan vi og vores samarbejdspartnere ses i området, når vi måler op, laver tv-inspektion og laver foto-registreringer. Hvis vi har brug for at lave undersøgelser på private matrikler, kontakter vi grundejeren skriftligt.

Vi graver

Ringsted Spildevand udfører de offentlige ledninger som typisk ligger i vejene og fører stik frem til skel til hver ejendom. Hvis det gamle stik er i en god stand bevares det og tilsluttes den nye hovedledning.

Hver ejendom har/får ét sæt stik; i separatkloakerede områder er det ét regnvandsstik og ét spildevandsstik. Stik lægges så vidt muligt i samme kote/niveau som det eksisterende.

Når vi separatkloakerer i tidligere fælleskloakerede områder, tilslutter vi det eksisterende fællesstik til det fremtidige spildevandsstik, så der til enhver tid kan afledes spildevand fra ejendommen. Stikplacering kan aftales ifm. udførelsen. Stik indmåles og stikskitse udleveres til grundejer.

Der informeres løbende under udførelsen ifm. spuling, lukning af veje, lukning af vand- og varmeforsyning, ændring af busruter osv. Vi sørger for at der altid er adgang til ejendommene og at redningskøretøjer og renovation kan komme til. Det kan i en kort periode være nødvendigt at udstede midlertidige parkeringsforbud i vejarealerne, hvor der graves.

Vi afslutter

Når vi er færdige med anlægsarbejdet og har ført stik frem til alle husstande, rydder vi op efter os. Det betyder, at vi retablerer veje og fortovsarealer med asfalt og flisebelægninger og evt. sår nyt græs. Når kloaksystemet er klar til, at de enkelte ejendomme kan tilslutte sig deres nye stik, skriver vi til grundejeren i samarbejde med Ringsted kommune og meddeler en tilslutningsfrist.

 • Billede af en håndholdt smartphone fra pexels.com

  Fjernvarme i Benløse

  Fjernvarme i Benløse Har du interesse i fjernvarme i Benløse? Vi undersøger lige nu, om der er stor nok interesse for fjernvarme i Benløse til, at vi kan udvide fjernvarmenettet hertil. Vi [...]

 • Billede fra pexels.com - mand kigger på ipad og drikker kaffe

  Vild med vilje

  Vilde ideer bliver til vild natur Hos Ringsted Forsyning har vi gået og sået blomsterfrø på mange af vores græsarealer. Og hvorfor nu det? Det kan du høre Kim fortælle om lige her! Vi [...]

 • pige drikker vand fra et glas fra pexels.com

  Velkommen til nye forbrugere i Sneslev og Nordrup

  Velkommen til Nordrup og Sneslev vandværk lægges sammen med Ringsted Vand A/S Ringsted Forsyning byder i det nye år velkommen til Sneslev og Nordrup Vandværk. Vandværkerne er pr. 1. januar 2022 sammenlagt [...]

vandlogo i hvid

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere om vand
Spildevandslogo i hvid

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere om spildevand
Fjernvarmelogo i hvid

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere om varme