Når vi graver

Sådan arbejder vi

Ringsted Spildevand arbejder i øjeblikket på saneringsplanlægning for flere områder i kommunen.

Når vi saneringsplanlægger undersøger vi kloakkernes tilstand ved tv-inspektion, opmåling og eventuelt flowmåling. Vi laver nedbørsmålinger og beregner kloaksystemets kapacitet, dvs. om der er plads nok i røret. Dermed får vi klarlagt om rørene skal udskiftes med større rør for at kunne håndtere nutidens og fremtidens vandmængder. På baggrund af disse undersøgelser kan renoveringsbehovet for de enkelte ledninger og brønde fastlægges, renoveringstiltag planlægges, prissættes og prioriteres. Dette benyttes ved udarbejdelse af vores budgetter og arbejdsplaner for anlægsprojekter.

Anlægsprojekter kan være både akutte lokale reparationer, strømpeforing eller udskiftning af hele ledningsstrækninger og nye separatsystemer i tidligere fælleskloakerede områder.

Vi forbereder

Borgere som er berørt af et af vores anlægsprojekter bliver varslet skriftligt før opstart af anlægsarbejdet. Imens vi projekterer kan vi og vores samarbejdspartnere ses i området, når vi måler op, laver tv-inspektion og laver foto-registreringer. Hvis vi har brug for at lave undersøgelser på private matrikler, kontakter vi grundejeren skriftligt.

Vi graver

Ringsted Spildevand udfører de offentlige ledninger som typisk ligger i vejene og fører stik frem til skel til hver ejendom. Hvis det gamle stik er i en god stand bevares det og tilsluttes den nye hovedledning.

Hver ejendom har/får ét sæt stik; i separatkloakerede områder er det ét regnvandsstik og ét spildevandsstik. Stik lægges så vidt muligt i samme kote/niveau som det eksisterende.

Når vi separatkloakerer i tidligere fælleskloakerede områder, tilslutter vi det eksisterende fællesstik til det fremtidige spildevandsstik, så der til enhver tid kan afledes spildevand fra ejendommen. Stikplacering kan aftales ifm. udførelsen. Stik indmåles og stikskitse udleveres til grundejer.

Der informeres løbende under udførelsen ifm. spuling, lukning af veje, lukning af vand- og varmeforsyning, ændring af busruter osv. Vi sørger for at der altid er adgang til ejendommene og at redningskøretøjer og renovation kan komme til. Det kan i en kort periode være nødvendigt at udstede midlertidige parkeringsforbud i vejarealerne, hvor der graves.

Vi afslutter

Når vi er færdige med anlægsarbejdet og har ført stik frem til alle husstande, rydder vi op efter os. Det betyder, at vi retablerer veje og fortovsarealer med asfalt og flisebelægninger og evt. sår nyt græs. Når kloaksystemet er klar til, at de enkelte ejendomme kan tilslutte sig deres nye stik, skriver vi til grundejeren i samarbejde med Ringsted kommune og meddeler en tilslutningsfrist.

 • Billede fra pexels.com - mand kigger på ipad og drikker kaffe

  Fugleperspektiv

  Vandrefalken kommer (måske) snart til Ringsted Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning har indgået et samarbejde om at få opsat en redekasse til vandrefalke på skorstenen ved Rønnedevej 7. Arbejdet er udført af [...]

 • Billede af en håndholdt smartphone fra pexels.com

  Ny varmepumpe

  Stor ny varmepumpe idriftsat Mere grøn varme til Ringsted Med Coronapandemi som bagtæppe, med deraf følgende forsinkelse på maskinleverancer fra bl.a. Italien og Tjekkiet samt andre udfordringer, har Ringsted Fjernvarme - sammen [...]

 • Billede fra pexels.com - mand kigger på ipad og drikker kaffe

  Kalkknuserforsøg – hvordan gik det?

  Opsummering på testforsøg med Kalkknuser Hvordan gik det med kalkknuserforsøg i Ringsted og Vigersted? Om Ringsted Forsyning igangsætter at reducere kalkfældning, undersøges p.t. i Forsyningen. Vi er grundige og derfor tager det [...]

vandlogo i hvid

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere om vand
Spildevandslogo i hvid

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere om spildevand
Fjernvarmelogo i hvid

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere om varme