Sanering

Over 100 år gamle kloakker

Mange af de gamle kloakker har udstået deres levetid, flere er over 100 år gamle! De er nedslidte og trænger til udskiftning eller reparation.

Kloaksystemet saneres/renoveres for at sikre en velfungerende drift og undgå brud, utætheder, rotteproblemer og skader på veje og bygninger.

Klimaændringerne stiller større krav til kapaciteten i vores kloaksystemer. De gamle kloakker er dimensioneret efter datidens gældende normer – og lever nogen steder ikke op til nutidens krav.

Der er udarbejdet en national dimensioneringspraksis som tager udgangspunkt i de forventede klimaændringer, herunder mere og kraftigere nedbør. I Ringsted Kommune har man vedtaget at følge den nationale praksis, se Tillæg 14 til Spildevandsplan 2005

Separate rør til regn- og spildevand – Separatkloakering

Ringsted Spildevand A/S er i gang med at separatkloakere nogle af de gamle fællessystemer i byerne. Separate rør til regn- og spildevand handler ikke kun om at udskifte udtjente og utætte fællesledninger, men også om klimatilpasning, aflastning af renseanlæg og at undgå oversvømmelser og overløb til recipienter som søer og vandløb.

Klimaændringerne medfører kraftigere regnskyl. Det betyder, at kloaksystemerne skal kunne håndtere større mængder regnvand end tidligere. De nuværende fællessystemer, hvor regn- og spildevand løber i samme rør, har ikke alle steder kapacitet til at håndtere de store regnmængder og det kan medføre kælderoversvømmelser, terrænoversvømmelser samt overløb af fortyndet og urenset regn- og spildevand til vandløb og søer.

For at sikre os bedre imod dette, kan rørene udskiftes med større rør, der kan laves bassiner til forsinkelse af vandet og/eller regn- og spildevand kan skilles ad. Vi kan dog ikke sikre os imod de kraftigste regnskyl – det ville kræve uforholdsmæssigt store og dyre afløbssystemer. Den mest effektive løsning er derfor at skille regn- og spildevandet fra hinanden og lede regnvandet hen, hvor oversvømmelsen gør mindst skade.

Når der ledes mindre regnvand til renseanlæggene, får man en mere stabil drift i form af mindre udsving i vandmængderne. Det giver en bedre rensning af spildevandet.

Når regnvandet bortledes, hvor det naturligt hører til, er det til gavn for grundvandet. Samtidig minimeres forurenende overløb til vandløb og søer til gavn for vandmiljøet.

Vi bygger fremtidens kloakker! De kloakker vi planlægger og udfører nu, skal holde de næste 50-75 år – og det skal være den bedste løsning, ud fra den viden vi har i dag! Det handler om robuste og sikre afløbssystemer, som er tætte og på forkant med udviklingen i klimaet til gavn for borgernes sundhed, tilfredshed og miljø. Pt. udrulles en 20-årig saneringsplan for fællessystemerne i det nordlige Ringsted og i Benløse – følg projekterne på vores hjemmeside.

Separat er smart!

Der er mange fordele ved, at kloaksystemet separatkloakeres:

 • Kælder- og terrænoversvømmelse med spildevand undgås
 • Forurening af vandløb og søer med spildevand undgås
 • Regnvandet bliver i det naturlige opland – grundvandsbalancen bevares
 • Mindre vandmængder skal flyttes via ledninger og pumpestationer – mindre slid og lavere driftsomkostninger
 • Mindre regnvand i renseanlægget giver mere stabil og bedre rensning
 • ”Rent” regnvand giver muligheder for vand i bybilledet

På denne tegning kan du se forskellen på et fælleskloakeret og et separeret kloaksystem. Ved et separeret kloaksystem er spildevand og regnvand skilt ad, så det løber i hver sit rør. Nogle gange vil regnvandet også blive håndteret på overfalden.

Kontakt os, hvis du skal grave

Trænger din kloak til renovering eller skal du grave haven op eller lave ny indkørsel, kan du med fordel kontakte os og høre, om der er aktuelle planer om ny kloak i dit område. Har du regnvand og spildevand i samme ledning, er det både nemmere og billigere at skille det ad, når der alligevel er gravet op.

Kontakt os via vores kontaktside: Kontakt Ringsted Forsyning

Sådan arbejder vi

Ringsted Spildevand arbejder i øjeblikket på saneringsplanlægning for flere områder i kommunen.

Når vi saneringsplanlægger undersøger vi kloakkernes tilstand ved tv-inspektion, opmåling og eventuelt flowmåling. Vi laver nedbørsmålinger og beregner kloaksystemets kapacitet, dvs. om der er plads nok i røret. Dermed får vi klarlagt om rørene skal udskiftes med større rør for at kunne håndtere nutidens og fremtidens vandmængder. På baggrund af disse undersøgelser kan renoveringsbehovet for de enkelte ledninger og brønde fastlægges, renoveringstiltag planlægges, prissættes og prioriteres. Dette benyttes ved udarbejdelse af vores budgetter og arbejdsplaner for anlægsprojekter.

Anlægsprojekter kan være både akutte lokale reparationer, strømpeforing eller udskiftning af hele ledningsstrækninger og nye separatsystemer i tidligere fælleskloakerede områder.

Vi forbereder

Borgere som er berørt af et af vores anlægsprojekter bliver varslet skriftligt før opstart af anlægsarbejdet. Imens vi projekterer kan vi og vores samarbejdspartnere ses i området, når vi måler op, laver tv-inspektion og laver foto-registreringer. Hvis vi har brug for at lave undersøgelser på private matrikler, kontakter vi grundejeren skriftligt.

Vi graver

Ringsted Spildevand udfører de offentlige ledninger som typisk ligger i vejene og fører stik frem til skel til hver ejendom. Hvis det gamle stik er i en god stand bevares det og tilsluttes den nye hovedledning.

Hver ejendom har/får ét sæt stik; i separatkloakerede områder er det ét regnvandsstik og ét spildevandsstik. Stik lægges så vidt muligt i samme kote/niveau som det eksisterende.

Når vi separatkloakerer i tidligere fælleskloakerede områder, tilslutter vi det eksisterende fællesstik til det fremtidige spildevandsstik, så der til enhver tid kan afledes spildevand fra ejendommen. Stikplacering kan aftales ifm. udførelsen. Stik indmåles og stikskitse udleveres til grundejer.

Der informeres løbende under udførelsen ifm. spuling, lukning af veje, lukning af vand- og varmeforsyning, ændring af busruter osv. Vi sørger for at der altid er adgang til ejendommene og at redningskøretøjer og renovation kan komme til. Det kan i en kort periode være nødvendigt at udstede midlertidige parkeringsforbud i vejarealerne, hvor der graves.

Vi afslutter

Når vi er færdige med anlægsarbejdet og har ført stik frem til alle husstande, rydder vi op efter os. Det betyder, at vi retablerer veje og fortovsarealer med asfalt og flisebelægninger og evt. sår nyt græs. Når kloaksystemet er klar til, at de enkelte ejendomme kan tilslutte sig deres nye stik, skriver vi til grundejeren i samarbejde med Ringsted kommune og meddeler en tilslutningsfrist.

Tilslutning

Når der separatkloakeres i tidligere fælleskloakerede områder skal grundejer selv adskille regn- og spildevand på egen grund, hvis dette ikke er gjort og tilslutte til de nye stik. Der gives en frist på 6 måneder efter afslutning af forsyningens anlægsarbejde.

Der opkræves ikke tilslutningsbidrag, da ejendommene tidligere er opkrævet tilslutningsbidrag for fællessystemet og dermed har ret til afledning af både regn- og spildevand.

Alt kloakarbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester – det er grundejerens sikkerhed for at arbejdet udføres korrekt.

Grundejer må gerne opsamle eller aflede regnvand på egen grund, f.eks. via regnbed eller faskine, hvis nedsivningsforholdene er til det. Bemærk afstandskrav til naboskel, til bygninger mv. Kontakt evt. Ringsted Kommunes Teknik- og Miljøcenter eller en autoriseret kloakmester.

 • Billede fra pexels.com - mand kigger på ipad og drikker kaffe

  Kloakker undersøges

  Kloakker undersøges TV og spul af kloakker Ringsted Forsyning undersøger kloakkernes tilstand ved spuling og tv inspektion - på Cirkelhusene, Torpetvej, Skellerødvej, Korsevænget, Signesvej, Hagbardsvej og Uffesvej samt i Bringstrup i uge [...]

 • Billede fra pexels.com - mand kigger på ipad og drikker kaffe

  Fjernvarmekunder sparer 10,4 mio. kr.

  Ny varmepumpe kommer forbrugerne til gode Forbrugere, der modtager fjernvarme fra Ringsted Fjernvarme A/S, et datterselskab hos Ringsted Forsyning, vil ikke blive opkrævet variabelt bidrag i 4. kvartal 2020. Det vil give [...]

 • vand hældes i glas billede fra pexels.com

  Kalkknuser Vigersted

  Kalkknuser opsættes Vigersted Vandværk Hos Ringsted Forsyning er det vigtigt at undgå brug af kemi for at blødgøre vandet.  Efter et tidligere testforsøg i Vigersted, har vi nu besluttet at afprøve en [...]

VAGTTELEFONER

Udenfor vore åbningstider kan vores driftsvagter kontaktes på følgende telefonnummer:

Tlf: 69 89 80 00

ORGANISATION

Ringsted Forsyning A/S er et aktieselskab 100% ejet af Ringsted Kommune.

Vi er ledet af en bestyrelse med 5 medlemmer, heraf 3 folkevalgte politikere samt 2 medarbejderrepræsentanter.

Vores stab består af 43 kompetente medarbejdere, med stor ekspertise på hver deres fagområde.

vandlogo i hvid

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her
Spildevandslogo i hvid

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her
Fjernvarmelogo i hvid

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her