Sct. Bendtsgade

Projektet

Ringsted Forsyning A/S separerer og udskifter gamle kloakrør i Sct. Bendtsgade, Klostervænget og Amtstue Allé (sydlige del).

Anlægsarbejdet starter op i uge 29 og 30. Først skal der lægges en ny stor regnvandsledning i Sct. Bendtsgade.

Projektet kører fra juli 2020 – juli 2021.

Status på hvor vi er i projektet nu

Sct. Bendtsgade spærret for gennemkørsel

Sct. Bendtsgade er spærret for gennemkørsel på strækningen fra Amtstue Allé til Torvet.

Spærringen sker som følge af anlægsarbejde, hvor der skal graves dybt i midten af vejen, i forbindelse med separatkloakering.

Arbejdet varer frem til 18. december 2020.

Kort over hvor man kan parkere ved Sct Bendtsgade ifm aflukning af vejen

Kort over hvor man kan parkere ved Sct Bendtsgade ifm aflukning af vejen

Etapeplaner

Der vil være adgang for gående på det nordlige fortov, langs med restauranter og butikker i Sct. Bendtsgade.

Parkering henvises til Parkstræde, Ole Hansensvej eller ved Sct. Bendts kirke.

Vi er nu nået til etape 2 i projektet. Etape 2 omfatter Sct. Bendtsgade mellem Ole Hansensvej og indkørslen til Sct. Bendts kirke.

Trafikken er lagt om, og vi er har påbegyndt gravearbejdet på strækningen fra Ole Hansensvej til Sct. Bendts kirke. Her skal der lægges ny spildevandsledning og regnvandsledning i jorden og graves regnvands- og spildevandsstik ind til alle ejendommene. Først prøvegraves der forsigtigt på strækningen, imens arkæologerne undersøger, om der er noget af kulturhistorisk interesse, som skal undersøges nærmere, inden  der graves ud til rørene.

Under hele etape 2 spærres Sct. Bendtsgade for gennemkørsel mellem Ole Hansensvej og kirken. Beboere på strækningen vil have mulighed for at køre ind/ud – dog ikke imens der graves lige ud for indkørslen til deres ejendom. Arbejdet i denne etape forventes afsluttet med udgangen af uge 42.

Adgangsforhold i etape 2 fra 30-08-2020 til 19-10-2020:

Tidsplan og trafikafvikliling

Anlægsarbejdet kører fra juli 2020 – juli 2021.

Vi starter i Sct. Bendtsgade, hvor størstedelen af gravarbejdet vil foregå. I foråret 2021 graver vi i Klostervænget og Amtstue Allé.

Anlægsarbejdet udføres i etaper. For at skabe sikre firhold for både entreprenør, trafikanter og beboere vil vejen blive spærret etapevist på den strækning, der arbejdes på. Trafikken vil ved samme anledning blive omlagt midlertidigt.

Tidsplanen du ser herunder er vejledende og vil løbende blive ajourført.

Projektledelse:

Projektledere:
Ringsted Forsyning
Pernille K, projektleder – spildevand og regnvand
Tlf.nr. 6989 8043
Email: pkb@ringstedforsyning.dk

Rådgiver:
MOE

Entreprenør:
Gorm Hansen

Kulturhistorie

Grundet områdets store kulturhistoriske værdi og interesse, vil anlægsarbejdet blive fulgt af Museum Vestsjælland. Eventuelle fund kan medføre at arbejdet forsinkes og tidplanen forskydes.

Vi afslutter

Projektet forventes afsluttet i sommeren 2021

Hvilke verdensmål har vi arbejdet med i vores projekt?

I projektet med Sct. Bendtsgade arbejder vi med flere aspekter, som bidrager til en større sikkerhed af vores grundvandsressourcer, sikrer kvaliteten af vigtige naturområder, beskytter by – og landzoner og øger kvaliteten af det vand, der udledes til søer og hav.

Separeringen af Ringsted by sker på baggrund af spildevandsplanerne fra 2013. Beslutningen om at separere og dermed løfte byens kloaksystems kvalitet og resistens, og samtidig øge infrastruktur, adgang til grønne områder og naturværdier i by og land, er en del af større en strategisk bæredygtig udviklingsplanlægning for Ringsted Kommune.

Verdensmål 6 – Rent vand og sanitet

6.3 Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres  ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer,  og ved at halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt

6.6 Inden 2020 skal vandrelaterede økosystemer, herunder bjerge, skove, vådområder, floder, grundvandsbassiner og søer beskyttes og gendannes.

Verdensmål 13 – Klimaindsats

13.1 Styrke modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer i alle lande.

13.2 Integrere tiltag mod klimaforandringer i nationale politikker, strategier og planlægning.

Verdensmål 11 – bæredygtige byer og lokalsamfund

11.3 Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig og kapaciteten skal øges til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og styring i alle lande.

11.4 Styrke indsatsen for at beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv.

11.a Støtte positive økonomiske, sociale og miljømæssige forbindelser mellem by, opland og landdistrikter ved at styrke den nationale og regionale udviklingsplanlægning.

Informationsmøder

Her kan du se information omkring projektet med Sct. Bendtsgade, Amtstue Allé og Klostervænget.

PDF powerpoint præsentation Sct. Bendtsagde projekt

Folder om separatkloakering

Nyhedsbreve

Her kan du se alle tidligere udsendte nyhedsbreve omhandlende projektet med Sct. Bendtsgade:

Tilmelding

Tilmeld dig nyhedsbrevet om Sct. Bendtsgade projektet her:

Tilmeld nyhedsbrev link

Klimatilpasning

Vi arbejder med klimatilpasning af Bymidten i Ringsted.

Princippet i klimatilpasningen er, at regnvandet fra tagfacader ud mod vejen samt vandet fra vejen og pladsen, afledes via rør i jorden og på overfladen. Dvs. overfladen bliver tilpasset med hældninger, ”bløde” kanaler og lavninger, som kan fange og styre vandet. Det opbevares så i bassiner, hvorfra det langsomt kan ledes videre eller nedsive til grundvand.

En stor del af vandet ledes fra Nørregade og Torvet til bunden af Klosterlunden via et vandløbslignende forløb, ned igennem parken. Her fanges vandet i en lavning i terrænet (bassin), hvorfra det siden kan nedsive til grundvand, eller afledes til et nedstrøms afløbssystem. Til sidst ender vandet i Ringsted å, og indgår som en naturlig del af vandets cyklus.

Separatkloakering

Vi udfører separering af kloaksystemet i hele Ringsted by. De gamle kloakker er dimensioneret efter datidens gældende normer og de har udtjent levetid – nogle af dem er 100 år gamle. De lever derfor ikke op til nutidens krav. Det er en del af årsagen til, at vi adskiller regnvand fra spildevand, så regnvandet kan indgå som en naturlig del af vandets kredsløb i naturen, uden at det optager kapacitet i vores spildevandskloakker.

Men der er mange andre gode årsager til at separatkloakere:

  • Kælder- og terrænoversvømmelse med spildevand undgås
  • Forurening af vandløb og søer med spildevand undgås
  • Regnvandet bliver i det naturlige opland – hvor det kan bidrage til vedligeholdelsen af en naturlig grundvandsbalance og bidrage til naturlige vandløb, der hvor regnen falder
  • Mindre vandmængder skal flyttes via ledninger og pumpestationer – mindre slid og lavere driftsomkostninger
  • Mindre regnvand i renseanlægget giver mere stabil og bedre rensning
  • Regnvand giver muligheder for vand i bybillede, dvs. blå-grønne løsninger og merværdier
KONTAKT VORES KOMMUNIKATIONSANSVARLIGE

Tlf: 69 89 80 24

Mail: som@ringstedforsyning.dk

vandlogo i hvid

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her
Spildevandslogo i hvid

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her
Fjernvarmelogo i hvid

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her