Sct. Hansgade og Pileborggade

Projektet

Ringsted Forsyning A/S udfører klimasikring, samt renoverer forsyningsledninger i Sct. Hansgade og Pileborggade i slutningen af sommeren 2019 til ultimo 2020.

Renoveringen omfatter kloak-, vand- og fjernvarmeledninger.

Vand

Der etableres nye vandledninger. Vandstik udskiftes efter behov, fra hovedledning og frem til skel.

Fjernvarme

Der etableres nye fjernvarmeledninger. Fjernvarmestik udskiftes efter behov, fra hovedledning og helt ind til ejendommen.

Separatkloakering

I dag føres regnvand fra veje og tagflader i samme rør, som spildevandet fra boligens køkken, toiletter osv. Når kloakkerne renoveres, bliver regnvand og spildevand, så vidt det er muligt, skilt ad.

Vi lægger en ny stor regnvandsledning i vejen, som bedre kan klare fremtidens store regnskyl. De gamle fællesledninger, hvor regnvand og spildevand løber i samme rør, udskiftes og vil i fremtiden kun føre spildevand og regnvand fra baggårde, som ikke kan skilles fra. Alle ejendomme får et nyt spildevandsstik ført frem til grunden.

Status på projektet

Vi er nu i gang med den sidste del af projektet på Sct. Hansgade og Pileborggade, og forventer at være færdige ultimo 2020.

Der er igen åbnet for, at man kan køre ind på Sct. hansgade, fra kruset ved Køgevej. Vejen er asfalteret og åbnet frem til adgangsvejen til parkeringspladsen ved Vandtårnet. På kortet herunder kan du se hvor der fortsat er spærret og hvor du kan parkere:

Kort med oversigt over Sct. Hansgade, hvor der er afspærret på vejen og hvor man kan parkere

Kort med oversigt over Sct. Hansgade, hvor der er afspærret på vejen og hvor man kan parkere

Særligt om Pileborggade

Ringsted Forsyning skal igennem sommeren 2020 renovere Pileborggade. Dette sker parallelt til arbejderne i Sct. Hansgade etape 2 – sidste del.

Vi har udbudt renoveringen af Pileborggade sammen med Sct. Hansgade, så det er den samme entreprenør, der står for arbejdet på begge veje.

Ligesom i Sct. Hansgade, vil entreprenøren starte med at udskifte fjernvarmerør. Dette sker for at gøre plads til de nye kloakledninger, der skal lægges i Pileborggade. Der bliver lagt en ny regnvandsledning og der bliver etableret nyt stik indtil ejendommene langs vejen. Vandrørene bliver også skiftet ud. Dette sker samtidig med at der graves for kloak.

Entreprenøren har valgt at starte for enden af Pileborggade. Det vil sige i forlængelse af renoveringen af lilletorv, vil entreprenøren fortsætte op ad Pileborggade. Efter endt gravearbejde, vil der blive afsluttet med et nyt lag asfalt.

Der vil i hele graveperioden være spæret for gennemkørsel.

Projektledelse

Ringsted Forsyning
Thomas F., Ingeniør – spildevand og regnvand – Sct. Hansgade
Tlf.nr. 6989 8046
Email: tfj@ringstedforsyning.dk

Morten K., Projektleder – vand og fjernvarme
Tlf.nr. 9363 8500
Email: mka@ringstedforsyning.dk

Rådgiver:
Lyngkilde
Robin L.
Tlf.nr.: 55 78 31 00
Email: rla@lyngkilde.dk

Entreprenør:
J.H.H. Entreprise

Online informationsmøde

Vi har valgt at lave nogle emne opdelte videoer, som fortæller om de arbejder der skal laves på den sidste del af Sct. Hansgade projektet samt Pileborggade.

Har du spørgsmål til det, som bliver fortalt i videoerne, kan du skrive til projektlederen via mail: SEND MAIL

Introduktion

Vand

Varme

Kloakering – semiseparering

Trafik, P-pladser mm.

Sådan får du mere information

Borgermøde

Borgermøde d. 18 juni 2020

 • Fjernvarmearbejderne i Sct. Hansgade er færdige. Vi forventer fjernvarmearbejder i Pileborggade er færdige medio juli.
 • Vand og kloak graves nu fra Dampmøllekrydset op til grusparkeringen hvorefter retablering af fortovene vil ske. Derefter graves vand og kloak fra Lilletorv og op til vandtårnsparkeringen. Retablering af fortove og til sidst asfalt.
 • Forventet åbning for kørsel i september.
 • I Pileborggade vil der efter fjernvarmearbejdernes afslutning bores en ny spildevandsledning ned. Derefter graves regnvand og vand samt samtlige stikledninger.

Borgermøde d. 17. juni 2019

Første borgermøde blev afholdt mandag d. 17.06.19.

Du kan se præsentationen fra borgermødet her:

Sct.Hansgade2019-diasshow

Vi afslutter

Projektet afsluttes ultimo 2020.

Hvilke verdensmål har vi arbejdet med i vores projekt?

I projektet på Sct. Hansgade har vi arbejdet med flere aspekter, som bidrager til en større sikkerhed af vores grundvandsressourcer, sikrer kvaliteten af vigtige naturområder, beskytter by – og landzoner og øger kvaliteten af det vand, der udledes til søer og hav.

Separeringen af Ringsted by sker på baggrund af spildevandsplanerne fra 2013. Beslutningen om at separere og dermed løfte byens kloaksystems kvalitet og resistens, og samtidig øge infrastruktur, adgang til grønne områder og naturværdier i by og land, er en del af større en strategisk bæredygtig udviklingsplanlægning for Ringsted Kommune.

Verdensmål 6 – Rent vand og sanitet

6.3 Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres  ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer,  og ved at halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt

6.6 Inden 2020 skal vandrelaterede økosystemer, herunder bjerge, skove, vådområder, floder, grundvandsbassiner og søer beskyttes og gendannes.

Verdensmål 13 – Klimaindsats

13.1 Styrke modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer i alle lande.

13.2 Integrere tiltag mod klimaforandringer i nationale politikker, strategier og planlægning.

Verdensmål 11 – bæredygtige byer og lokalsamfund

11.3 Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig og kapaciteten skal øges til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og styring i alle lande.

11.4 Styrke indsatsen for at beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv.

11.7 Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap.

11.a Støtte positive økonomiske, sociale og miljømæssige forbindelser mellem by, opland og landdistrikter ved at styrke den nationale og regionale udviklingsplanlægning.

Klimatilpasning

Vi arbejder med klimatilpasning af Bymidten i Ringsted.

Princippet i klimatilpasningen er, at regnvandet fra tagfacader ud mod vejen samt vandet fra vejen og pladsen, afledes via rør i jorden og på overfladen. Dvs. overfladen bliver tilpasset med hældninger, ”bløde” kanaler og lavninger, som kan fange og styre vandet. Det opbevares så i bassiner, hvorfra det langsomt kan ledes videre eller nedsive til grundvand.

En stor del af vandet ledes fra Nørregade og Torvet til bunden af Klosterlunden via et vandløbslignende forløb, ned igennem parken. Her fanges vandet i en lavning i terrænet (bassin), hvorfra det siden kan nedsive til grundvand, eller afledes til et nedstrøms afløbssystem. Til sidst ender vandet i Ringsted å, og indgår som en naturlig del af vandets cyklus.

Separatkloakering

Vi udfører separering af kloaksystemet i hele Ringsted by. De gamle kloakker er dimensioneret efter datidens gældende normer og de har udtjent levetid – nogle af dem er 100 år gamle. De lever derfor ikke op til nutidens krav. Det er en del af årsagen til, at vi adskiller regnvand fra spildevand, så regnvandet kan indgå som en naturlig del af vandets kredsløb i naturen, uden at det optager kapacitet i vores spildevandskloakker.

Men der er mange andre gode årsager til at separatkloakere:

  • Kælder- og terrænoversvømmelse med spildevand undgås
  • Forurening af vandløb og søer med spildevand undgås
  • Regnvandet bliver i det naturlige opland – hvor det kan bidrage til vedligeholdelsen af en naturlig grundvandsbalance og bidrage til naturlige vandløb, der hvor regnen falder
  • Mindre vandmængder skal flyttes via ledninger og pumpestationer – mindre slid og lavere driftsomkostninger
  • Mindre regnvand i renseanlægget giver mere stabil og bedre rensning
  • Regnvand giver muligheder for vand i bybillede, dvs. blå-grønne løsninger og merværdier

Nyhedsbrev

Du kan abonnere på vores nyhedsbrev om projektet, ved at tilmelde dig via dette link.
Vi sender ud ca. 1 gang om måneden.

Nyhedsbrevs arkiv

Nyhedsbrev nr. 1: Velkommen til nyhedsbrevet om Sct. Hansgade

Nyhedsbrev nr. 2: Nu starter gravearbejdet – hvor kan du parkere?

Nyhedsbrev nr. 3: Er det en gigant støvsuger? – Nej, det er en mammutsuger!

Nyhedsbrev nr. 4: Vi er snart færdige med etape 1

Nyhedsbrev nr. 5, november 2020: Du er inviteret! – Vær med når Tuttens pandekagebil og pølsevogn er på Sct. Hansgade ved vores forsynings arrangement

Nyhedsbrev nr. 6, marts 2020: Så er vi i gang igen

Nyhedsbrev nr. 7, april 2020: Online Informationsmøde

Nyhedsbrev nr. 8, maj 2020: Vi begynder gravearbejdet på sidste del af Sct. Hansgade og Pileborggade

Nyhedsbrev nr. 9, juni 2020: Du er inviteret til informationsmøde om sidste del af projektet

Nyhedsbrev nr. 10, august 2020: Fjernvarmen fik en ‘fibersprængning

KONTAKT VORES KOMMUNIKATIONSANSVARLIGE

Tlf: 69 89 80 24

Mail: som@ringstedforsyning.dk

vandlogo i hvid

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her
Spildevandslogo i hvid

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her
Fjernvarmelogo i hvid

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her