HUSTANKE

Hustanke – hvad er det?

Hustanke er bundfældningstanke (septiktanke og trixtanke), samletanke og afløbsfrie toiletter.

Bundfældningstanke

Bundfældningstanke er enhver form for nedgravede tanke med afløb. Tankene skal være indrettet, så de tilbageholder de stoffer, der bundfældes fra spildevandet. Bundfældningstanke må ikke tilføres overfladevand, tagvand eller drænvand.

Samletank

Samletanke er enhver form for nedgravede tanke uden afløb. Tankene skal være indrettet således, at de opsamler alt spildevandet.

Samletanke må ikke tilføres overfladevand, tagvand eller drænvand.

Tømningsordning for samletanke

Ordningen vedrørende tømning af samletanke er en ringeordning. Grundejeren kontakter selv forsyningens entreprenør, Ringsted Slamsugningsservice på tlf. 5761 3424 for tømning.

Betaling for afhentning af slam og transport til renseanlægget afregnes direkte mellem grundejer og Ringsted Slamsugningsservice.

Der opkræves derudover et fast årligt gebyr for adm. og behandling af slam fra samletankene på renseanlægget via opkrævning af forbrugsafgifter.

Inden tømning skal du sørge for fri adgang til tanken og at dækslet er synligt.

Se nærmere i regulativet for denne ordning: Regulativ_Taette_samletanke

Tømningsordning for bundfældningstanke

Ordningen vedrørende tømning af bundfældningstanke er en afhentningsordning. Forsyningens entreprenør, Ringsted Slamsugningsservice afhenter slam på de tilmeldte adresser på faste årlige ruter.

2016 varsles rutetømningen direkte til grundejer forinden tømning. Tømnings uge og tankoplysninger fremgår desuden af et elektronisk system, som kan besøges via hjemmesiden her. Find linket til tømnings oplysninger på næste fane “Se hvornår din tank bliver tømt”.

Der opkræves et fast årligt gebyr for 1 årlig tømning af bundfældningstank samt behandling af slam fra samletankene på renseanlægget via opkrævning af forbrugsafgifter.

Ekstra tømning af bundfældningstank bestilles af grundejeren selv, ved kontakt til forsyningens entreprenør, Ringsted Slamsugningsservice på tlf. 5761 3424.

Betaling for ekstratømning afregnes direkte mellem grundejer og Ringsted Slamsugningsservice.

Ændringer til planlagt årstømning aftales med ordningens administration Ringsted Forsyning tlf. 6989 8000.

Inden tømning skal du sørge for fri adgang til tanken og at dækslet er synligt.

Se nærmere i regulativet for denne ordning: Regulativ_Bundfaeldningstanke

Tømningsregulativ

Ny udgave af tømnings regulativet er trådt i kraft pr. 1. januar 2014.

Iht. gældende lov er tømningsordningen opdelt i 2 ordninger:

  • Ordning for bundfældningstanke
  • Ordning for tætte samletanke

Revision af tømningsregulativet er dermed opdelt i 2 regulativer hhv. “Regulativ for tømning af bundfældningstanke” og “regulativ for tømning af tætte samletanke

Begge regulativer er vedtaget af bestyrelsen for Ringsted forsyning 3. december 2013 og Ringsted Kommunes byråd 13. januar 2014

Se hvornår din tank bliver tømt

Forsyningens tømningsordning omfatter: bundfældningstanke og tætte samletanke på alle ejendomme i Ringsted Kommune, som ikke er tilsluttet offentlig kloak.

Tømningsordning for bundfældningstanke

Alle bundfældningstanke, som ordningen er bekendt med som tilmeldt, bliver tømt én gang årligt. Det betaler du for, jf. vores takstblad

På linket herunder kan du se, hvornår din bundfældningstank bliver tømt på rute, næste gang.

Klik her for at se tømningsplanen for din bundfældningstank

Planen kan blive ændret, så du bør om nødvendigt tjekke løbende og senest lige op til forventet tømning

Tømningsordning for tætte samletanke

Tætte samletanke bliver tømt på en ringeordning. Du kontakter selv entreprenøren på telefon: 5761 3424

Entreprenøren sender dig en faktura for tømningen og transporten til renseanlæg, da dette ikke indgår i ordningen for de tættesamletanke. Forsyningen opkræver dig for spildevandsrensningen.

Ændrede spildevandsforhold på din ejendom ?

Kontakt Ringsted Forsyning for ajourføring, hvis der på din ejendom er foretaget ændring af tankantal, tanktype eller er etableret et rensningsanlæg.

Brug for hjælp eller vejledning?

SKRIV TIL OS

Hvis du har nogle spørgsmål kan du altid sende en mail til os.

Har du akut problem eller er der sket ændringer?

Skal tanken tømmes uden for rutetømning? Eller har du brug for en ekstra tømning udenfor ruten?

Vores entreprenør tilbyder akut tømning af bundfældningstanke på hverdage, i weekender og på helligdage.

Kontakt entreprenøren på telefon: 5761 3424

Entreprenøren sender dig en faktura for denne ydelse, da den ikke indgår i tømningsordningen.


Ændring af telefonnummer til sms tjenesten

Ringsted Forsyning har kontrakt med firmaet Ringsted Slamsugning, til at være entreprenør på tømningsordningen

Du kan kontakte Ringsted Slamsugning på mail: rgslam@ringstedslam.dk eller på telefon: 5761 3424

Her kan du få ændret telefonnummer til sms-varsel eller få ændret varslingen, hvis du hellere vil have en mail i stedet.

Tilslutning til offentlig kloak

I tilfælde af, at din ejendom bliver tilsluttet offentlig kloak, skal du huske at få sluttømt din bundfældningstank.

Du kontakter selv entreprenøren på telefon: 5761 3424

Sluttømning er gratis for dig, hvis din tank er under 5 m3 og hvis tilslutningen sker inden for tidsfristen

BETALING

Takstoversigter for 2019 kan du hente her

Læs mere

ORGANISATION

Ringsted Forsyning A/S er et aktieselskab 100% ejet af Ringsted Kommune.

Vi er ledet af en bestyrelse med 5 medlemmer, heraf 3 folkevalgte politikere samt 2 medarbejderrepræsentanter.

Vores stab består af 43 kompetente medarbejdere, med stor ekspertise på hver deres fagområde.

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her