Klimatilpasning af Torvet

Projektet – kort fortalt

Projektet er blevet udført i 2017-2018.

Ringsted Forsyning og Ringsted Kommune har sammen udarbejdet klimaprojektet og forskønnelsen af Torvet. Du kan læse mere om forskønnelsen af Torvet på kommunens hjemmeside her.

Projektet sikrer Torvet i Ringsted og hele midtbyen, mod fremtidens kraftigere nedbør. Målet er, at der ikke skal forekomme skader på bygninger, spildevandsoverløb mm. i midtbyen og på Torvet, ved fremtidens kraftige regnskyl. Regnvandet opbevares i de flotte anlagte bassiner på Torvet, og ledes langsomt igennem Klosterlunden i et åsystem og opbevares i det grønne bassin. Herfra ledes det videre til ådalen for til sidst, at ende i Ringsted å og blive en del af regnvandets naturlige cyklus.

Åbningen af Torvet

Vi takker alle de fremmødte ved åbningsdagen på Torvet. Det var skønt at se så mange glade børn og voksne. Projektet med Torvet er nu færdigt, og vi glæder os til at se bassinerne skabe et flot og klimasikret Torv i Ringsted by, til glæde for os alle.

Vi har her samlet nogle links til artikler om åbningsdagen:

Torvet af fået en fin pris

Tirsdag d. 8. oktober modtog Torvet brolæggerprisen.
Torvet modtager prisen på baggrund af det flotte brolæggerarbejde, arkitekturen samt projektets iderigdom og kreativitet.

Om projektet siger Borgmester Henrik Hvidesten:

”Der var tre overordnede formål med omdannelsen af bymidten og Torvet: Ny kloakering i Bymidten, Klimatilpasning af Bymidten og ikke mindst: en mere levende og attraktiv Bymidte. Der havde gennem flere år været stigende behov for at udskifte de gamle, udtjente kloakledninger i Ringsted Bymidte, og samtidig var der i forbindelse med de store skybrud i 2011 og 2012 opstået et nyt behov for at kunne håndtere ekstreme regnvejrshændelser, så oversvømmelser kunne undgås.”

Du kan læse mere om overrækkelsen af brolæggerprisen på Kommunens hjemmeside her: Ringsted Kommune Brolæggerpris artikel

Klimatilpasning

Vi arbejder med klimatilpasning af Bymidten i Ringsted.

Princippet i klimatilpasningen er, at regnvandet fra tagfacader ud mod vejen samt vandet fra vejen og pladsen, afledes via rør i jorden og på overfladen. Dvs. overfladen bliver tilpasset med hældninger, ”bløde” kanaler og lavninger, som kan fange og styre vandet. Det opbevares så i bassiner, hvorfra det langsomt kan ledes videre eller nedsive til grundvand.

En stor del af vandet ledes fra Nørregade og Torvet til bunden af Klosterlunden via et vandløbslignende forløb, ned igennem parken. Her fanges vandet i en lavning i terrænet (bassin), hvorfra det siden kan nedsive til grundvand, eller afledes til et nedstrøms afløbssystem. Til sidst ender vandet i Ringsted å, og indgår som en naturlig del af vandets cyklus.

Separatkloakering

Vi udfører separering af kloaksystemet i hele Ringsted by. De gamle kloakker er dimensioneret efter datidens gældende normer og de har udtjent levetid – nogle af dem er 100 år gamle. De lever derfor ikke op til nutidens krav. Det er en del af årsagen til, at vi adskiller regnvand fra spildevand, så regnvandet kan indgå som en naturlig del af vandets kredsløb i naturen, uden at det optager kapacitet i vores spildevandskloakker.

Men der er mange andre gode årsager til at separatkloakere:

  • Kælder- og terrænoversvømmelse med spildevand undgås
  • Forurening af vandløb og søer med spildevand undgås
  • Regnvandet bliver i det naturlige opland – hvor det kan bidrage til vedligeholdelsen af en naturlig grundvandsbalance og bidrage til naturlige vandløb, der hvor regnen falder
  • Mindre vandmængder skal flyttes via ledninger og pumpestationer – mindre slid og lavere driftsomkostninger
  • Mindre regnvand i renseanlægget giver mere stabil og bedre rensning
  • Regnvand giver muligheder for vand i bybillede, dvs. blå-grønne løsninger og merværdier

Hvilke verdensmål har vi arbejdet med i vores projekt? 

I projektet på Torvet har vi arbejdet med flere aspekter, som bidrager til en større sikkerhed af vores grundvandsressourcer, sikrer kvaliteten af vigtige naturområder, beskytter by – og landzoner og øger kvaliteten af det vand, der udledes til søer og hav.

Separeringen af Ringsted by sker på baggrund af spildevandsplanerne fra 2013. Beslutningen om at separere og dermed løfte byens kloaksystems kvalitet og resistens, og samtidig øge infrastruktur, adgang til grønne områder og naturværdier i by og land, er en del af større en strategisk bæredygtig udviklingsplanlægning for Ringsted Kommune.

Verdensmål 6 – Rent vand og sanitet

6.3 Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres  ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer,  og ved at halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt

6.6 Inden 2020 skal vandrelaterede økosystemer, herunder bjerge, skove, vådområder, floder, grundvandsbassiner og søer beskyttes og gendannes.

Verdensmål 13 – Klimaindsats

13.1 Styrke modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer i alle lande.

13.2 Integrere tiltag mod klimaforandringer i nationale politikker, strategier og planlægning.

Verdensmål 11 – bæredygtige byer og lokalsamfund

11.3 Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig og kapaciteten skal øges til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og styring i alle lande.

11.4 Styrke indsatsen for at beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv.

11.7 Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap.

11.a Støtte positive økonomiske, sociale og miljømæssige forbindelser mellem by, opland og landdistrikter ved at styrke den nationale og regionale udviklingsplanlægning.

Verdensmål 14 – livet i havet

14.1 Inden 2025, skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med næringsstoffer.

KONTAKT VORES KOMMUNIKATIONSANSVARLIGE

Tlf: 69 89 80 24

Mail: som@ringstedforsyning.dk

vandlogo i hvid

VAND

I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

Læs mere her
Spildevandslogo i hvid

SPILDEVAND

Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

Læs mere her
Fjernvarmelogo i hvid

VARME

Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.

Læs mere her